King Mongkut's Standardized
English Proficiency Test

โครงการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
และทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-StEP TEST)

ลงทะเบียน


ไม่พบข้อมูลของนักศึกษารหัสนี้